top of page

Vedtægter

§ 1. Navn og formål:
Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C.


Stk.2 Foreningens formål er at stå for driften og vedligeholdelsen af lokalerne samt stå for koordineringen af lokalernes brug.

Stk. 3
Foreningens tre grundpiller er recovery, brugerstyring og empowerment.

Foreningen arbejder til enhver tid på:
· at hjælpe mennesker med psykosociale problemer til at få deres selvstændighed og deres rettigheder tilbage igennem deltagelse i projekter, hvor de har direkte indflydelse

- at stille lokaler til rådighed for NT’s medlemmer i medlemsstyrede projekter

 

- at formidle erfaringer med medlemssstyrede projekter og medvirke til kompetenceudvikling i medlemsstyrede projekter, hvor det er kvalificerede medlemmer, der er formidlere.

- at udvikle og igangsætte aktiviteter og projekter med henblik på oprettelsen af arbejdspladser/kooperativer, hvor først og fremmest kvalificerede medlemmer i henhold til målgruppen søges aflønnet. Medlemmer der er ansat i skåne- eller fleksjob mv. er fortsat at betragte som medlemmer.

- at skabe rum og miljø på basis af et fælles værdigrundlag, der fremmer recovery, brugerstyring & empowerment og udviklingen af såvel fællesskab som individ.

Stk. 4 Foreningens målgruppe er mennesker med psykiske/sociale udfordringer forstået som psykiatriramte, psykiatritruede, psykiatribehandlede, psykiatrioverlevende, der ønsker at bruge deres viden, at gøre en forskel, at komme videre med deres liv.

stk. 5 Alle - uanset faggruppe - kan ansøge om at komme i ulønnet praktik på Netværkstedet. "Interne" forstået som personer, der er aktive medlemmer før de ansøger om praktik, har fortrinsret.  NT’ bestyrelse beslutter om ansøgeren kan komme i praktik. Praktikanten følges af en ansat og et medlem. Praktikanten skal kende og følge NT’s regler og husorden. Praktikanten er underlagt gældende lov omkring tavshedspligt.

Godkender bestyrelsen ansøgeren, skal der før praktikken påbegyndes, være indgået

den almindelige praktik-kontrakt og udleveret et eksemplar af Netværkstedets husorden til ansøgeren, som denne skal kende og følge i praktikperioden. Derudover skal ansøgeren 

have underskrevet aftalen om, i.h.t. gældende lovgivning, at overholde sin tavshedspligt  og gøres bekendt med, at overtrædelse medfører opsigelse af praktik kontrakten

Kontrakten og aftalen underskrives af mindst to bestyrelsesmedlemmer.
Mindst et medlem af foreningen følger praktikanten.

Stk. 6 Foreningen er uafhængig af politiske, religiøse, økonomiske og behandlermæssige interesser og må aldrig indrette sine aktiviteter, således at aktiviteten udelukkende tilgodeser bestemte holdninger eller grupperinger hverken indenfor eller udenfor det psykiatriske område.

§ 2. Medlemskab
Stk. 1 Medlem af foreningen er enhver person, der falder ind under målgruppen og som har betalt sit kontingent.

Stk. 2 Kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Gældende kontingent fremgår af seneste generalforsamlingsreferat.

§ 3. Generalforsamling
Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den består af de medlemmer, der har betalt deres kontingent og som ikke har karantæne jfr. § 5, stk. 8 og §6.

Stk. 2 Generalforsamlingen samles én gang årligt inden udgangen af marts måned til det ordinære møde med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Regnskab og budget 
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forslag 
7. Valg af Hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse i en af foreningen udsendt meddelelse til foreningens medlemmer, med mindst 14 dages varsel.

Stk. 4 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden mødet.

Stk. 5 Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter, samt om ændringsforslag til disse.

Stk. 6 For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves  medlemskab af foreningen, personlig tilstedeværelse eller skriftlig fuldmagt fra betalende medlem. De tilstedeværende kan hver højst repræsentere én anden person via fuldmagt.

Stk. 7 Ved afstemning i almindelighed kræves simpelt stemmeflertal jævnfør dog § 7 og § 8. En lovlig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

Stk. 8 Afstemningsformen kan være åben ved håndsoprækning eller anonym skriftlig, hvis et af de tilstedeværende medlemmer ønsker dette

§ 4 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk. 2 Mindst 20 medlemmer kan, med angivelse af dagsorden, skriftligt forlange indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Denne skal afholdes senest 4 uger efter begæringen er modtaget af bestyrelsen.

§ 5. Bestyrelsen
Stk. 1 Hovedbestyrelsen er foreningens overordnede ledelse mellem generalforsamlingerne, og den har ansvar for økonomi, projekter og aktiviteter samt er arbejdsgiver. Bestyrelsen sammensættes således:

  • Alle bestyrelsesmedlemmer vælges direkte.

  • Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

  • Der skal være 3 tilstede for at man er beslutningsdygtig

Stk. 2 Hovedbestyrelsens medlemmer vælges på den årlige generalforsamling ved almindeligt flertal.

Stk. 3 Valg af hovedbestyrelsens medlemmer sker for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. På generalforsamlingen vælges også 2 suppleanter til Hovedbestyrelsen. Suppleanterne kan genvælges.

Stk. 4 Medlemmer, der sidder i en bestyrelse, kan ikke deltage i ansættelsesudvalg til stillinger, hvor de selv eller familiemedlemmer søger ansættelse.

Stk. 5 NT’s bestyrelse har i samarbejde med den ansatte Formidler ansvaret for NT’s økonomi. Bestyrelsen har sammen med de relevante ansatte ansvaret for NT’s projekter, ansvaret for at de økonomiske bevillinger bruges korrekt og at de overordnede mål overholdes..

Det skal fremgå af referat fra det konstituerende møde, hvem der har hvilke ansvarsområder. Projektansvar er ansvar for, at de overordnede mål nås indenfor foreningens formålsparagraf. Økonomisk ansvar er ansvar for økonomisk planlægning og tilsyn med den daglige økonomi.

 

Stk. 6 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Møder afholdes mindst en gang om måneden, samt når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det.
 
Stk. 7 Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal stemme for et emne på bestyrelsens dagsorden før det kan vedtages – uanset fremmøde. Bestyrelsesreferater og vedtægter skal være placeret således, at alle medlemmer har adgang til dem.

Stk. 8 Hovedbestyrelsens kompetencer:
Hovedbestyrelsen
· er ansvarlig for fællesbevillinger, der vedrører hele Thorvaldsen, herunder driften af fællessekretariatet og ansættelse/afskedigelse af alle ansatte

· alle ansættelseskontrakter godkendes og underskrives af Hovedbestyrelsen

· fortolker vedtægter og værdigrundlag på vegne af medlemmer i tvivlsspørgsmål

· har ansvar for karantæner vedr. medlemmer samt bortvisning af udenforstående enkeltpersoner og organisationer, som ikke overholder fællesskabets værdigrundlag og husorden·

mægler / sparrer i konflikter på Netværkstedet

 

§ 6. Karantæne

Hovedbestyrelsen kan tildele karantæner til medlemmer, som ikke overholder vedtægterne og/eller stedets husorden og/eller ikke respekterer fællesskabets værdigrundlag. Tildeler hovedbestyrelsen et medlem karantæne, skal bestyrelsen senest 7 dage efter iværksættelsen af denne skriftligt meddele medlemmet, med hvilken begrundelse i.h.t. foreningens vedtægter, beslutningen er truffet.
Grove tilfælde, som voldeligt overfald og tyveri, medfører karantæne med omgående virkning.
I mindre grove tilfælde:

  • først: skriftlig, begrundet advarsel

  • dernæst: indkaldelse til møde med bestyrelsen – evt. samtaler. Udeblivelse fra hhv. et sådant møde og/eller samtale(r) kan medføre karantæne.

  • Hvis ovennævnte ikke fører til, at medlemmet holder op med den påtalte adfærd, kan Hovedbestyrelsen give vedkommende karantæne.

Hovedbestyrelsen fastsætter karantænens længde ud fra overtrædelsens grovhed; dog mindst 3 måneder. Et medlem, der har fået karantæne skal omgående aflevere alle sine nøgler til Netværkstedet og i øvrigt følge bestyrelsens anvisninger.
Efter udløb af karantæneperioden kan bestyrelsen ansøges om en samtale og ud fra denne beslutte om den pågældendes karantæne kan ophøre eller om den skal fortsætte.

Hvis et medlem har fået karantæne ikke mindre end 2 gange, kan bestyrelsen ekskludere pågældende medlem.

§ 7. Aktive projekter

Et projekt skal være startet af mindst 3 medlemmer og projektet skal forelægges bestyrelsen, der ud fra projektets indhold og økonomi bevilliger eller afslår projektet.

§ 8. Ansatte formidler og bestyrelse
-den ansattes hovedopgave er sammen med bestyrelsen at arbejde for at føre det fælles værdigrundlag ud i livet. Sammen med bestyrelsen at være i dialog med alle tilskudsgivende instanser. At være mæglende i konflikter hvis bestyrelsen beder om dette.

-den ansatte formidler arbejder sammen med bestyrelsen og sammen med de øvrige ansatte. Formidleren indkalder sammen med bestyrelsen denne til bestyrelsesmøde en gang om måneden. Alle ansatte kan deltage i bestyrelsesmøderne, de har taleret men ikke stemmeret.

- formidleren indkalder og planlægger sammen med bestyrelsen den årlige Generalforsamling

§ 9. Regnskab og revision
Stk. 1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet for det foregående år skal komme før den ordinære generalforsamling og være revideret af en af foreningen valgt ekstern registreret revisor. Regnskabet skal kunne gennemses af generalforsamlingens medlemmer senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Stk. 2 Revisor vælges for 1 år ad gangen jfr. § 4.

 § 10. Vedtægtsændringer
Til ændringer af foreningens vedtægter kræves mindst ¾ af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

 § 11. Opløsning
Stk. 1 Til foreningens opløsning kræves mindst ¾ majoritet af samtlige af foreningens medlemmer. Er ¾ af foreningen medlemmer ikke tilstede ved mødet, kan bestyrelsen - senest 30 dage efter - indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med ¾ af de tilstedeværende medlemmers stemmer.

Stk. 2 Eventuelle tilbageblevne midler tildeles organisationer, bevægelser eller institutioner der forfølger samme formål som Netværksstedet Thorvaldsen.

 § 12. Tegning og hæftelse
Stk. 1 Foreningen forpligtiges ved 2 underskrifter: Enten underskrift fra to Hovedbestyrelsesmedlemmer eller underskrift fra et Hovedbestyrelsesmedlem og fra den ansatte formidlings koordinator. Dette gælder for Netværkstedet Thorvaldsen samt alle konti og bevillinger, der måtte udspringe af Netværkstedet.

Stk. 2 Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Stk. 3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelser nogen personlig hæftelse.

 

Foreningsvedtægter vedtaget på stiftende Generalforsamling den 09/05 1996.
Vedtægtsændringer vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 16/10 2001
Vedtægtsændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 8/7. 2003
Vedtægtsændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 29. april 2004
Vedtægtsændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 8. juni 2004
Vedtægtsændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 29. april 2005
Vedtægtsændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 22. marts 2007
Vedtægtsændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 27. marts 2008
Vedtægtsændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 26. marts 2009
Vedtægtsændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 25. marts 2010
Vedtægtsændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 22. marts 2011
Vedtægtsændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 27. marts 2012
Vedtægtsændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 21. marts 2013
Vedtægtsændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 31. marts 2014
Vedtægtsændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 9. marts 2015 Vedtægtsændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 29. marts 2019 Vedtægtsændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 16. marts 2023 Vedtægtsændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 11. marts 2024

bottom of page